സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മലയാളവിഭാഗം സഹൃദയ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയും മലയാള സാഹിത്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സാഹിത്യ പ്രശ്നോത്തരിയിൽ രണ്ടാം വർഷ ബിരുദാനന്തരബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി സിംന വിത്സൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി.