ഒന്നാം വർഷ മലയാളബിരുദ വിദ്യാർഥികളായ എ.എൽ ജിതിൻ, മിഥുൻ  ചന്ദ്ര എം.സി. എന്നിവർ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് , ഇൻഡോറിൽ നടന്ന  All India Soft Ball Championship ൽ പങ്കെടുത്ത് സ്വർണമെഡൽ നേടി.

Published On: November 22nd, 2022Categories: Malayalam Department Achievements

Share This Story, Choose Your Platform!