CMS
CMS

IQAC Activities

IQAC Activities2024-05-27T10:15:53+00:00

IQAC Activities

2106, 2024

അന്താരാഷ്ട്ര യോഗദിനം

By |June 21st, 2024|Categories: College News, IQAC Activities, NSS Activities|0 Comments

സഹൃദയ കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്ൽ എൻ എസ് എസ് ന്‍റെയും ഐക്യൂഎസി [...]

Go to Top