CMS
CMS

Achievements

Achievements2024-05-31T10:11:39+00:00

Achievements

2208, 2023

” പൊലി”

August 22nd, 2023|

  ആഗസ്റ്റ് 22 ലോക അന്താരാഷ്ട്രദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സഹൃദയ കോളജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് [...]

1907, 2023

എം.എ. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ രണ്ടാംറാങ്ക്

July 19th, 2023|

2020- 2023ബാച്ച് ബി.എ മലയാളം വിദ്യാർഥി ആൽബർട്ട് കെ.എ  , മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി [...]

1607, 2023

എം.എ. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ മൂന്നാം റാങ്ക്

July 16th, 2023|

2020- 2023 ബാച്ച്ബി.എ മലയാളം വിദ്യാർഥി ഹരിത കെ , കോട്ടയം മഹാത്മാഗാന്ധി  [...]

Go to Top