CMS
CMS

Activities

Activities2024-05-31T10:12:08+00:00

Activities

2311, 2023

അനുസ്‌മൃതി – പി.വത്സല

November 23rd, 2023|

മലയാളവിഭാഗം വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപികമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ 2023 നവംബർ 23 രാവിലെ 9 മണിമുതൽ [...]

1611, 2023

മലയാളം അസോസിയേഷൻ ഉദ്ഘാടനം

November 16th, 2023|

16.11.2023 വ്യാഴാഴ്ച ഡെസിനിയൽ ഹാളിൽ വെച്ച് മലയാളം അസോസിയേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം , മലയാളം [...]

911, 2023

അനുസ്മൃതി – പ്രൊഫ.ബി. ഹൃദയകുമാരി

November 9th, 2023|

മലയാളവിഭാഗം വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപികമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ 2023 നവംബർ 9 രാവിലെ 9 മണിമുതൽ [...]

411, 2023

മാനേജ്മെന്റ് ഫെസ്റ്റ്

November 4th, 2023|

പി.ജി. ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിഹാസ് 2K23 എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ മാനേജ്മെന്റ് ഫെസ്റ്റിൽ [...]

Go to Top